06-12-2017  14:17

Op 12 december wordt er in het Primair  Onderwijs, PO, gestaakt.
Onze school doet ook mee en is dus gesloten op deze dag.
06-12-2017  11:54
28-11-2017  14:47
Notulen MR vergadering 26 september 2017:
 
Aanwezig: Leden: Hülya Halici (voorzitter), Ilse van der Duim, Jantien Lagerweij, Karin Ritzema, Ronald en Ettina Bos, Sigrid Kappenburg (notulist).
Afwezig: Inge de Vries, Marjan Alberts 
 
Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen agenda en de notulen van de vergadering op 11 juli  2017:
Agendapunten zijn verder duidelijk. Notulen van 11 juli zijn vastgesteld.
 
Welkom en introductie nieuwe leden:
Hülya heet de nieuwe MR-leden Ronald en Ettina (ouders van Mike) van harte welkom. Ronald zal als nieuw lid de MR vertegenwoordigen, Ettina zal vanuit de klankbordgroep aansluiten bij de vergaderingen.
 
Hülya is gestopt als GMR-lid, een nieuwe kandidaat kan zich aanmelden. Hülya heeft aangegeven dat ze nog 1 jaar voorzitter van de MR wil zijn. Na dit schooljaar stopt ze met haar functie als voorzitter, gelukkig heeft ze laten weten dat ze niet helemaal de MR gaat verlaten. Ze wil dan nog 1 jaar als lid de MR vertegenwoordigen.  
 
Stand van zaken SOI:
In een korte samenvatting praat Hülya de nieuwe leden bij over de stappen die inmiddels zijn genomen. Eerst was er een startdocument, deze moest aangepast worden en is inmiddels aangepast. Het blijkt dat er tussen de vier scholen geen fusie komt. Reorganisatie is ook niet nodig omdat het financiële plaatje er  positief uitziet. Op management- niveau gaan we beter/slimmer samenwerken. Wij als MR van de van Liefland hebben 10 vragen van het CVB (instemmingsvragen) teruggekoppeld. Deze zijn door het CVB ontvangen, het hele proces is nog gaande. Hülya heeft verder niks meer gehoord.
 
Veiligheid rond het schoolgebouw (Paterswoldsweg):
Bas Westerhof  gaat op 5 oktober met de gemeente en VVN in gesprek. Er zal ook iemand aanwezig zijn die over de aanpak van de ringweg gaat. De locatie P’weg valt onder beschermd stadsgezicht.
 
Contracten nieuwe klassenassistenten:
De nieuwe klassenassistenten krijgen een ander contract aangeboden dan de huidige. Dat zal betekenen dat de nieuwe assistenten ‘s ochtends later in de groep beginnen. Ze zijn ook niet meer bij vergaderingen aanwezig omdat ze om 15:00 uur naar huis gaan. Van de directie willen wij graag weten waar die uren gebleven zijn en om hoeveel nieuwe contracten gaat het?
 
Jaarplanning:
Jaarlijks vier terugkerende onderwerpen, begroting, het formatieplan, de schoolgids, het vakantierooster/margedagen. Harold zal ervoor zorgen dat de MR alle stukken op tijd zal ontvangen. MR heeft nog niks ontvangen. 
 
AOB scholing MR-leden:
De mogelijkheid bestaat om een scholing te volgen, wij denken hierover na. 
 
Voorbereiden volgende vergadering met directie:
  • Wat is er uit het gesprek gekomen van Bas Westerhof met de gemeente en VNN over de veiligheid rond het schoolgebouw?
  • Naschoolse opvang op school, wat zijn de mogelijkheden?
  • De school groeit, hoe komt dat? Hoe gaat men dat wegzetten? Meer faciliteiten aanbieden? Wat is de visie van de school?  Specialiseren?
  • Jaarplanning
 
 
W.V.T.T.K:
Sigrid: korte toelichting over de Maatwerk-leerlingen op de Bessemoerstraat.  Ettina: wil graag weten hoe het zit met de balie- bezetting, ze dacht dat baliemedewerkers op een aantal dagen niet meer aanwezig waren. Deze zijn wel aanwezig, maar beginnen waarschijnlijk na 9:00 uur.
 
Actiepunten:
Actiepunt Wie
Schoolveiligheid Bas Westerhof
Dagblad van het Noorden benaderen
over de veiligheid rond het schoolgebouw  
Karin vraagt aan Bas of hij contact wil opnemen met het Dagblad van het Noorden
Schoolapp MR notulen Sigrid vraagt of Feiko de notulen op de schoolapp kan zetten
Contract nieuwe klassenassistenten Harold geeft uitleg
Jaarplanning  Harold moet alle papieren doorsturen
 
Vaststellen datum volgende vergadering+ sluiting:
21 november met directie. Aanvang 19:30 uur, om 20:00 uur sluit de directie aan.
 
Sluiting:
De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
 
22-11-2017  09:20