“Wij werken aan ontwikkeling”

HBS Metis

HBS Metis is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening in het basisonderwijs, opgezet voor dubbel bijzondere leerlingen tussen de 9 en 12 jaar met eventuele verlenging. Dat zijn leerlingen die hoogbegaafd zijn in combinatie met bijkomende leer- en/of gedragsbelemmeringen. Hierdoor kunnen ze vaak in het regulier onderwijs en Speciaal Onderwijs niet tot ontwikkeling komen.

 

Voor wie is HBS Metis?

HBS Metis is voor kinderen die dubbel bijzonder zijn (2E). Dat betekent kinderen die naast hoogbegaafdheid leer- of ontwikkelingsbelemmeringen laten zien. Het is hierbij niet altijd duidelijk of de hoogbegaafdheid, de hooggevoeligheid en/of het hoogbewustzijn de oorzaak is van de problemen bij de ontwikkeling, of dat er sprake is van een diagnose als AD(H)D of ASS.

Kinderen die we bij ons plaatsen, moeten aantoonbaar meer- tot hoogbegaafd zijn. Dat betekent niet dat zij persé een gemeten IQ-score hebben boven de 130. Een onderzoek en uitspraak van een psycholoog of orthopedagoog of andere onderwijs- of zorgprofessional kan ook voldoende informatie geven om tot plaatsing over te gaan.

Hoe werken wij?

Op Metis wordt cyclisch handelingsgericht gewerkt aan de hand van het Leer-Werkplan (LWP). Dit plan bestaat onder andere uit een sterkte-zwakte analyse van de capaciteiten van de leerling en een beschrijving van de vaardigheden van de leerling op het gebied van Leren Leren, Leren Denken en Leren Leven.

Op basis van het LWP stellen we doelen vast waaraan de leerling het komende half jaar gaat werken. Deze doelen stellen we vast in overleg met ouders en leerling, om op deze manier het eigenaarschap van de leerling en daarmee de motivatie te vergroten. Het LWP is een groeidocument en vormt de basis voor de besprekingen rondom voortgang en uitstroom.

Op Metis bieden we uitdagend onderwijs op maat (adaptief en gepersonaliseerd). Binnen heldere kaders geven we onze leerlingen autonomie om te leren op de wijze die bij hen past. De wijze waarop we het werk aanbieden sluit aan bij de leer- en denkstijl van de leerling. Het uitgangspunt van ons verrijkingsonderwijs is het top-down aanbieden van thema’s of projecten.

Aanmelding

Op basis van een verklarende analyse (VA), opgesteld door de schoolpoli, besluiten we of we een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen aanvragen. Pas als de TLV is toegekend kunnen we het kind definitief plaatsen. Afhankelijk van de samenstelling van de groep (complexe problemen o.a. gedrag, zwaarte van de groep) kijken we of en wanneer plaatsing mogelijk is. Noodzaak voor plaatsing moet aanwezig zijn:

 • Het kind zit (gedeeltelijk) thuis of het kind dreigt thuiszitter te worden.
  Aanleverende school is handelingsverlegen en geeft aan het kind niet langer meer te kunnen handhaven. Het kind kan niet meer worden bediend, omdat:
  • het door het kind vertoonde gedrag regulier aanbod niet mogelijk maakt;
  • de aanleverende school geen HB-onderwijs op maat kan bieden;
  • extra zorg als aanvulling op het onderwijs noodzakelijk is.
 • Deskundigen stellen vast dat het kind niet kan worden bediend binnen regulier dan wel speciaal onderwijs.
 • Het welbevinden van het kind wordt ernstig bedreigd door een niet passende onderwijsomgeving.
 • Er sprake is van een stagnerende ontwikkeling gedurende een langere periode.
 • Er moet perspectief zijn op het kunnen volgen van (HB) onderwijs op maat

Als zorg voorliggend is, is plaatsing op dat moment niet mogelijk.

Op dit moment werken we aan een gezamenlijke aanmeldprocedure voor de voorzieningen die onder het Gespecialiseerd Onderwijs vallen. Voor meer informatie over eventuele aanmelding kunt u hier contact opnemen met Lieke Claes.

Ambitie

We streven ernaar een schakelvoorziening te worden voor dubbel bijzondere kinderen van 6 tot en met 15 jaar, met als doel het terugleiden naar het regulier (basis/voortgezet) onderwijs of het toeleiden naar maatwerktrajecten. Vanuit daar kunnen zij zich verder ontwikkelen als talentvol en volwaardig lid van onze samenleving.

Partners

Naast onderwijs speelt ondersteuning vanuit de zorg ook een rol op Metis. Om die reden werken we samen met psychologen, orthopedagogen en vak therapeuten, die betrokken zijn bij de leerling. In een driehoek van ouders, school en ondersteuning werken we gezamenlijk aan herstel en de ontwikkeling van de leerling. Daarnaast is een gedragsdeskundige vanuit de schoolpoli betrokken.

Financiering

Plaatsing op Metis wordt gefinancierd vanuit de toegekende TLV. Gedurende het eerste jaar dat het kind geplaatst is op Metis vindt financiering plaats door de school of het schoolbestuur van herkomst. Voor kinderen van buiten de gemeente Groningen is indicatie vanuit CJG voorwaarde voor plaatsing. Hiervan wordt begeleiding en het opstellen van de VA bekostigd.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies